Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Arctic Flash Trading Oy
Puhelin: +358 44 978 3135
Sähköposti: asiakaspalvelu@kivasti.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Arctic Flash Trading Oy:n (jäljempänä ”AFT”) asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden tietoja (jäljempänä ”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, asiakassuhteen hoito, asiakasviestintä ja markkinointi sekä tuotetakuisiin liittyvien dokumentaatioiden hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yksityisasiakkaiden osalta asiakkaan suostumukseen ja asiakasyritysten työntekijöiden osalta oikeutettuun etuun sopimuksien täytäntöönpanossa sekä lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja:
– nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tehtävänimike ja/tai rooli yrityksessä

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
AFT käyttää digitaalisia palveluja henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn.
AFT:n tietoliikenneverkko ja digitaaliset sovellukset on suojattu palomuurilla ja salasanoilla, ja sen valvonnasta ja ylläpidosta on huolehdittu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa AFT:n yhteistyökumppaneille AFT:n asiakassuhteisiin ja sopimuksiin liittyvien toimenpiteiden ja toimituspalveluiden toteuttamiseksi.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava AFT:n yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot EU:in tai ETA:an
AFT voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan Rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

9. Henkilötietojen säilytysaika
AFT säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön vaatiman ajan.

10. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit
AFT:n alihankkijoille välitetään henkilörekisteritietoa valvotusti tiettyä nimettyä tarkoitusta varten ja ainoastaan työn suorittamista varten tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot. Alihankkijoilla ei ole suoraa pääsyä AFT:n henkilörekistereihin.

AFT:n hankkimien ulkoistettujen palvelujen tarjoajien osalta on varmistettu Henkilötietolain toteutuminen salassapito- ja vaitiolosopimuksin.

11. Viranomaisyhteistyö ja poikkeamista tiedottaminen
AFT toimii vastuullisesti ja aktiivisesti noudattaen lainsäädännön mukaisia ohjeistuksia poikkeustilanteissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia muutoksia itseään koskeviin tietoihin AFT:n rekistereissä Henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus -kohdan mukaisesti.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus
Kaikki tietopyynnöt, tietojen tarkistuspyynnöt, tietojen tuhoamispyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse info@kivasti.fi -osoitteeseen.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
AFT pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan http://www.kivasti.fi. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 05.07.2018.